Leeswijzer
Wilma Voorneveld Jacobs

Leeswijzer voor de verschillende documenten, die gebruikt worden binnen de school.
 
Als een leerling bij de W.A. van Lieflandschool wordt aangemeld, wordt zijn/haar ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit gebeurt door de CVB (Commissie van Begeleiding) op basis van de dossier- en overdrachtsgegevens.
Er wordt een O.P.P. (Ontwikkelings Perspectief Plan) gemaakt voor alle leerlingen. Dit O.P.P. is leidend voor het leerstofaanbod binnen de school en wordt besproken met de ouders.
 
In dit ontwikkelingsperspectief wordt uitgegaan van de vier verschillende leerlingprofielen, zoals deze door de W.A. van Lieflandschool zijn vastgesteld.
Deze leerlingprofielen zijn gekoppeld aan bepaalde uitstroombestemmingen.
Het gaat om de profielen:
  • Profiel 1, met uitstroombestemming dagbesteding met belevingsgerichte activiteiten
  • Profiel 2, met uitstroombestemming dagbesteding met arbeidsmatige activiteiten
  • Profiel 3, met uitstroombestemming beschermd werken
  • Profiel 4, met uitstroombestemming arbeidsmarkt gericht
De leerlingprofielen staan beschreven op de website van de school.(SO - OPP profielen)
Als een leerling op jonge leeftijd binnen de school geplaatst wordt,  wordt de uitstroombestemming  nog niet aangegeven.
We geven een breed leerstofaanbod in de kleutergroepen.
Op de leeftijd van ongeveer 7 jaar heeft een leerling al wel zo veel laten zien, dat we kunnen inschatten welke profielbeschrijving het beste past.
 
Bij elk ontwikkelingsperspectief hoort een basisarrangement.
In dit basisarrangement staat de aangeboden leerstof (gekoppeld aan de te behalen CED doelen) per leeftijdsjaar beschreven.
Als een leerling een disharmonisch profiel heeft, wordt dit in het ontwikkelingsperspectief aangegeven met een verwijzing naar de bijbehorende (afwijkende) leerstof.
Deze basisarrangementen staan voor de kernleerlijnen beschreven op de website van de school.
(SO – Onderwijsinhoud)
 
De leerkrachten beschrijven in de groepsplannen, hoe er aan de leerstof wordt gewerkt.
De groepsplannen staan per groep (geanonimiseerd) beschreven op de website.
(SO – Groepsplannen)
 
In het  leerlingvolgsysteem (ParnasSys) houden de leerkrachten de vorderingen bij.
De leerlingen worden getoetst volgens het toetsprotocol.
Tijdens groeps- en leerlingbesprekingen worden deze vorderingen met de IB-er besproken.
De CVB draagt zorg voor aanvullende expertise.
Het ontwikkelingsperspectief wordt 2 keer per jaar in de CVB geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Bij een nieuwe leerling kan dit binnen kortere tijd plaatsvinden.
Deze evaluaties worden met de ouders besproken.
 
Als bij de evaluatie blijkt, dat  een leerling zich boven het verwachte ontwikkelingsperspectief ontwikkelt, dan kan er doorverwijzing plaatsvinden naar een andere school.
Dit gaat dan vaak om een SBO of PRO school.