Werken met en vanuit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op de W.A. van Lieflandschool

 
 
Als een leerling bij de W.A. van Lieflandschool wordt aangemeld, wordt zijn/haar ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit gebeurt door de CVB op basis van de dossier- en overdrachtsgegevens.
 
In dit ontwikkelingsperspectief wordt uitgegaan van de vier verschillende leerlingprofielen, zoals deze door de W.A. van Lieflandschool zijn vastgesteld.
Deze leerlingprofielen zijn gekoppeld aan bepaalde uitstroombestemmingen.
Het gaat om de profielen:
-       Profiel 1, met uitstroombestemming dagbesteding harmonieus
-       Profiel 2, met uitstroombestemming dagbesteding met arbeidsmatige activiteiten
-       Profiel 3, met uitstroombestemming beschermd werken
-       Profiel 4, met uitstroombestemming arbeid
 
In de profielbeschriijvingen is o.a. te lezen wat de bijbehorende pedagogische aanpak en het didactisch aanbod is.
 
Bij elk ontwikkelingsperspectief hoort een basisarrangement.
In dit basisarrangement staat de aangeboden leerstof (gekoppeld aan de te behalen CED doelen) per leeftijdsjaar beschreven.
Als een leerling een disharmonisch profiel heeft, wordt dit in het ontwikkelingsperspectief aangegeven met een verwijzing naar de bijbehorende (afwijkende) leerstof.
Deze basisarrangementen zijn beschreven voor de 5 kernleerlijnen.
 
De leerkrachten beschrijven in de groepsplannen, hoe er aan de leerstof wordt gewerkt.
 
In het  leerlingvolgsysteem (ParnasSys) houden de leerkrachten de vorderingen bij.
De leerlingen worden getoetst volgens het toetsprotocol.
Tijdens groeps- en leerlingbesprekingen worden deze vorderingen met de IB-er besproken.
De CVB draagt zorg voor aanvullende expertise.
Het ontwikkelingsperspectief wordt 2 keer per jaar in de CVB geëvalueerd en eventueel bijgesteld.